Wymagania miłości

Postanowiliśmy przy chrzcie dziecka, że chcemy je prowadzić do Boga, musimy więc wybrać odpowied­nią drogę, a tą jest życie nadprzyrodzone, życie w stanie łaski, życie miłością. Dlatego, że nas Bóg pierwszy uko­chał i stworzył z miłości; dlatego, że Sam jest miłością i nas z miłości odkupił, że przez Ducha Świętego, Du­cha miłości, wciąż nas uświęca – musimy z wdzięcznoś­cią dać Mu odpowiedź miłości. Na dnie naszej duszy istnieje pragnienie miłości i niespokojne jest serce nasze dopóki nie spocznie w Bogu, mówi Święty Augustyn.

Od stopnia i rodzaju miłości zależy nasza wartość. Ten sam Święty pisał: Ziemię kochasz – ziemią jesteś, Boga kochasz – Bogiem jesteś. Miłość jest tą siłą, która formuje nasz charakter i ona musi być położona jako fundament naszych cnót. Miłość Boga sprawia, że wo­łamy do Niego Ojcze, a kochając Go jak Ojca, musimy się do Niego zbliżać – przez cnoty. Pan Bóg nas kocha i dlatego wymaga naszej świętości, bo chce całą wiecz­ność radować się z nami, a że do nieba nie wejdzie nic skalanego, dlatego Bóg musi nas oczyszczać, nieraz bo­leśnie, zsyłać różne krzyże, wymagać od nas poświęce­nia i ofiary. Kto kocha, ten rozumie to wymaganie i od­powiada Najlepszemu Ojcu posłuszeństwem, cierpli­wością i zgadzaniem się z Jego Najświętszą Wolą. Tego też musimy uczyć dzieci.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.