Archive for the ‘Pokój i radość w wychowaniu’ Category

Religia a pokój i radość

Ponieważ Bóg jest Najwyższym Pięknem, religia jest wielką mistrzynią piękna. Wpatrywanie się w pięk­no Bożej Dzieciny czy Jego Niepokalanej Matki, po­dziwianie blasków Taboru najszybciej zbliża do piękna. Pan Jezus był jego wcieleniem. Piękny był przy warsz­tacie ciesielskim; piękny, gdy na tle jeziora Genezaret uczył zasłuchane tłumy, biorąc porównania z pięknej ojczystej przyrody. Jakże zachwycający jest, [...]

Co sprzyja pokojowi i radości?

Tam, gdzie jest pokój, jest i radość; nie ta hałaśli­wa, podtrzymywana radiem, prasą, zabawą, ale radość wewnętrzna, której ludzie żyjący tylko instynktami nie znają. Przez radość najłatwiej trafić do ludzi, a zwłasz­cza do dziecka. Na radość wpływa spokój sumienia, świadomość dobrze spełnionego obowiązku, praca od­powiadająca siłom i uzdolnieniom młodzieży, ale prze­de wszystkim atmosfera pogody domowego [...]

Źródła niepokoju

Wiele niepokoju wnosi do duszy dziecka obcowa­nie ze starszymi. Z dzieckiem trzeba umieć rozmawiać, ono ma inny świat zainteresowań i zabaw, inne radości i smutki, które najczęściej nie są rozumiane przez star­szych. To, co zajmuje starszych, wnosi do duszy dziec­ka chaos, niepokój, przedwczesne dojrzewanie, a z tym zanik radości życia. To wszystko odbija się niekorzyst­nie [...]

Znaczenie pokoju

Do pracy wychowawczej, do pracy nad duszą własną czy dziecka, do szczęścia tu na ziemi, potrzeba pokoju. I dlatego tak często we Mszy Świętej modlimy się o pokój. I dlatego nad żłóbkiem aniołowie śpiewali: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, a Chrystus Zmartwychwstały witał uczniów słowami: Pokój wam.   Gdy [...]