Archive for the ‘O uspołecznieniu dzieci’ Category

Wskazania Ewangelii

Jak w każdej dziedzinie, tak i w dziedzinie uspołe­cznienia najpiękniejsze wskazania daje nam Ewangelia Święta, a Chrystus Pan jest i w tym kierunku Mistrzem nad mistrzami. Samo założenie Kościoła na słowach: Przykazanie nowe daję wam, byście się społecznie miło­wali, wskazuje na jego charakter społeczny. Podstawą społeczeństw jest rodzina. Pan Jezus wielokrotnie mówi ojej doniosłości. Sam [...]

Apostolstwo

Najwspanialszym kwiatem miłości Boga i bliźnie­go jest apostolstwo. Być apostołem to wielki zaszczyt i trud, wielka odpowiedzialność. Na apostołów wybrał nas Bóg w chwili Chrztu Świętego, a w Bierzmowaniu pasował nas na szerzycieli prawdy Chrystusowej. Dzię­ki tym Sakramentom mamy w sobie coś kapłańskiego, jesteśmy odpowiedzialni za dusze bliźnich, musimy za nich wraz z Chrystusem składać [...]

Środki uspołeczniania

Najlepszym środkiem uspołeczniającym, jak już mówiliśmy, jest samo życie. Ponadto musimy wykorzy­stywać wszystkie zdobycze kultury. Podstawą każdej cnoty jest jasne uświadomienie sobie jej istoty, jej piękna, jej skutków. Do takiego jasnego przekonania doprowadzamy dzieci przez odpowiednie pogadanki, oparte na żywych przykładach tak aktualnych, jak his­torycznych. Książka, teatr, kino mogą odegrać wielką rolę.w uspołecznieniu, ale też [...]

Miłość podstawą wszystkiego

Jeżeli zastanawiamy się nad życiem, widzimy, że najłatwiej do jego celu ostatecznego doprowadzi nas miłość. Ona jest sprężyną wszystkich poczynań, ona słońcem, które ozłaca krzyże, ona niebo robi z ziemi, niebo ściąga na ziemię, wydobywa z duszy najbardziej ukryte skarby, zdobywa najdziksze serca. Jak słońce, to rozszczepia się ona w pryzmacie życia na tysiączne blaski, [...]