Archive for the ‘Jak prowadzić dziecko do Boga’ Category

Środki zdobycia miłości

Miłość Boża ma być życiem duszy, jej oddechem, jej siłą. Jakkolwiek miłość ta jest cnotą Boską, darem Boga, niemniej od wychowawcy zależy ułatwienie jej wzrostu w duszy. Przede wszystkim trzeba ukazywać Boga we wszechświecie, w życiu Pana Jezusa, w życiu Świętych i ślady Opatrzności Bożej w życiu jednostek i narodów. Nie można bowiem kochać kogoś, [...]

Posłuszeństwo

Tak w życiu wiary, jak miłości, wielką rolę gra posłuszeństwo. Wiara posłusznie słucha nauki obja­wionej, miłość posłusznie wykonuje nakazy Ukocha­nego. Ważną więc rzeczą w wychowaniu religijnym będzie wdrożenie dzieci do tej cnoty, której wzór zosta­wił nam Syn Boży. Zanim dziecko nauczy się słuchać Boga, musi się nauczyć słuchać rodziców, jest to cnota podstawowa wieku dziecięcego [...]

Rola wiary i ufności

Wiara ukazuje nam i sprowadza do duszy Boga. Dzięki wierze rozum obejmuje prawdy Boże i przyjmu­je je dlatego, że Bóg je objawił. Zaród wiary otrzymało dziecko w Chrzcie Świętym, a rozwijać go będzie w Ko­munii Świętej. Matka każe dziecku codziennie dziękować za dar wiary i spełnia z nim akty wiary, ucząc je słuchać Boga i [...]

Jak się zdobywa cnoty

Bóg jest miłością i świętością, dochodzimy zatem do Niego przez miłość i świętość. Świętość zaś streszcza się w pełnieniu cnót. Cnotę zdobywamy przez świadome i celowe po­wtarzanie aktów danej cnoty. Musimy zdobyć spraw­ność, abyśmy te akty spełniali łatwo, zawsze i z pewną przyjemnością. Praca nad cnotami trwa całe życie. Przez częste powtarzanie akty cnót stają [...]

Wymagania miłości

Postanowiliśmy przy chrzcie dziecka, że chcemy je prowadzić do Boga, musimy więc wybrać odpowied­nią drogę, a tą jest życie nadprzyrodzone, życie w stanie łaski, życie miłością. Dlatego, że nas Bóg pierwszy uko­chał i stworzył z miłości; dlatego, że Sam jest miłością i nas z miłości odkupił, że przez Ducha Świętego, Du­cha miłości, wciąż nas uświęca [...]